KORYGUJĄCY KREM MATUJĄCY GARNIER - ROZDANIE (Roztrzygniete)

niedziela, lipca 03, 2016

Hej,
dzisiaj przychodzę do was z rozdaniem, w którym do wygrania jest korygujący krem matujący firmy Garnier. Kilka tygodni temu zaczęłam go stosować i muszę przyznać, ze już po pierwszym dniu stosowania zauważyłam rezultaty :) Krem przede wszystkim bardzo dobrze oczyścił moje pory i zmatowił skórę. Pełna recenzja już jutro na kanale - Ivamoche - na Youtube. A już dzisiaj zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!


Konkurs rozstrzygnięty - wygrywa Nadia (jo-jo-a@wp.pl). REGULAMIN
KONKURSU
Garnier – czysta skóra


 1. Organizator i czas trwania programu.

 1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "Garnier – czysta skóra", zwanego dalej "Konkursem" jest Ivamoche, autorka bloga http://ivamoche.blogspot.com/ zwana dalej "Organizatorem".
 2. Sponsorem nagród w Konkursie jest L’Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daniszewskiej 4, 03- 230 Warszawa, NIP 5240303375, REGON 011566010, zwana dalej „Sponsorem”.

  1. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 03.07.2016r. od godziny 18:00 do dnia 8.07.2016 r. do godziny 24:00. Postępowanie reklamacyjne kończy się w dniu 31.08.2016 r.

  1. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Niniejszy regulamin stanowi dokument regulujący zasady i warunki, na których Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

  1. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540).


 1. Uczestnik Konkursu.

  1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 14 rok życia z wyjątkiem osób wymienionych w punkcie 2.2 niniejszego regulaminu. Osoby niepełnoletnie mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie, jeśli będą posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego. Pisemna zgoda powinna być dostarczona do organizatora konkursu. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


  1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich wstępni i zstępni do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz inne podmioty biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym ich wstępni i zstępni.
Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

  1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
3. Zasady przeprowadzenia Konkursu.

3.1. Udział w Konkursie możliwy jest dla Uczestników w okresie od dnia 3.07.2016 r. od godziny 18:00 do dnia 8.07.2016 r. do godziny 24:00. W podanym okresie Organizator na stronie Ivamoche znajdującym się pod adresem: http://ivamoche.blogspot.com/, zwanej dalej „Stroną Internetową” umieści informację o Konkursie, zwaną dalej „Publikacją” wraz z odnośnikiem do Regulaminu.

3.2 Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w polu „komentarz” pod Publikacją, o której mowa w pkt 3.1, opublikować odpowiedzi (zwanymi dalej „Odpowiedź_1” oraz „Odpowiedź_2”.) na 2 pytania Konkursowe: który owoc nawilża skórę, jednocześnie działając wygładzająco i pomagając zwalczyć zmiany?” (Pytanie_1) oraz „czego oczekujesz od idealnego kremu?” (Pytanie_2).

3.3 Zwycięzca konkursu, zwany dalej „Zwycięzcą” zostanie wyłoniony spośród osób, które udzieliły poprawnej Odpowiedzi_1 na Pytanie_1 oraz kreatywnej Odpowiedzi_2 na Pytanie_2.

3.4 Wyboru 1 (słownie: jednej), najciekawszej spośród Odpowiedzi_2 Uczestników dokona Organizator konkursu i poinformuje o tym fakcie na Stronie Internetowej w komentarzu pod odpowiedziami uczestników konkursu do godziny 24:00 dnia 09.07.2016 r.

3.5 Decyzja Organizatora jest suwerenna, nie może zostać zmieniona. Kryterium wyboru najlepszej Odpowiedzi 2 przez Organizatora stanowić będą w szczególności następujące elementy: oryginalność odpowiedzi, błyskotliwość oraz kreatywność twórcy.

3.6 O zwycięstwie w Konkursie decyduje wyłącznie działanie Uczestnika, w tym w szczególności posiadana przez niego wiedza kosmetyczna oraz kreatywność.

3.7 Nagrodą w Konkursie jest korygujący krem matujący „Garnier Czysta Skóra”, zwany dalej „Nagrodą” o wartości 20 zł.

3.8 Uczestnik zostanie niezwłocznie wykluczony z udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik próbować będzie w niedozwolony sposób wpływać na wyniki zadania konkursowego osiągane przez niego, jak i innych Uczestników. Ponadto Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, w przypadku gdy odpowiedź zawierać będzie słowa powszechnie uznane za obelżywe, rasistowskie lub propagujące jakąkolwiek nienawiść.

4. Odbiór nagrody.

4.1. Zwycięzca o wyniku Konkursu zostanie poinformowany za pośrednictwem Strony Internetowej Organizatora poprzez wskazanie przez Organizatora imienia i nazwiska bądź nicka zwycięzcy w komentarzu opublikowanym pod odpowiedziami uczestników konkursu. Jednocześnie Organizator poprosi Uczestnika o kontakt mailowy na adres ivamoche@gmail.com i podanie adresu korespondencji pocztowej w celu wysłania nagrody. W przypadku, gdy w ciągu 24h Zwycięzca nie wskaże adresu korespondencyjnego, na który ma zostać wysłana nagroda / wskaże adres korespondencyjny poza terytorium Polski, Organizator wybierze innego Uczestnika, którego powiadomi o wygranej. Nowy Zwycięzca ma czas na dosłanie adresu korespondencyjnego na adres ivamoche@gmail.com w ciągu kolejnych 24h. Jeśli Zwycięzca nie przyśle adresu w wyznaczonym terminie, nagroda przepada.

5. Prawa autorskie.

Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Odpowiedzi nadesłanej w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji przysłanych przez Uczestników Odpowiedzi bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia.


7. Postępowanie reklamacyjne.

7.1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy konkursu oraz w przypadku Zwycięzcy - 14 dni od dnia otrzymania nagrody. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

7.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Sponsora z dopiskiem „Konkurs Garnier – Królowa Lata”.

7.3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ivamoche.blogspot.com.

8.2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej i rodzaju nagrody nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

8.4. Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej z Organizatorem i stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz Organizatora pracą.

8.5. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu nie podlegają opodatkowaniu w świetle ustawy.

8.6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych Sponsorowi w celu realizacji wysyłki Nagrody. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 


Konkurs trwa  w okresie od dnia 3.07.2016 r. od godziny 18:00 do dnia 8.07.2016 r. do godziny 24:00.


Pytanie konkursowe:
Pytanie brzmi „który owoc nawilża skórę, jednocześnie działając wygładzająco i pomagając zwalczyć zmiany?”, 
Pytanie pomocnicze: „czego oczekujesz od idealnego kremu?”.

Odpowiedzi piszcie w komentarzach dopiszcie również swój e-mail. Proszę udzielać odpowiedzi na oba pytania :)

Co jeszcze warto zobaczyc?

6 komentarze

 1. Takimi owocami są jagody zawierające silne przeciwutleniacze, które hamują ataki wolnych rodników zapewniając zdrowie i urodę. Skutecznie nawilżają i wygładzają skórę, a przy tym poprawiają jej koloryt i elastyczność. Ekstrakt z jagód to częsty składnik kremów oraz suplementów diety. :)
  E-mail: lubkowska_magda123@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiedź na pytanie 2-> od idealnego kremu oczekuje przede wszystkim szybkiego wchłaniania, gdyż nie jestem osobą zbyt cierpliwą . Ważne jest też odpowiednie nawilżenie które powinno być widoczne przez dość długi okres czasu. Do tego chciałabym aby krem nie ' wałkował sie ' jak czasem bywa, tylko wchłaniał w całości.

   Usuń
 2. Borówki
  Od idealnego kremu oczekuje oczyszczenia i zmatowienia skóry
  E-mail: kolaiwera123@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 3. 1. Borówka
  2. Mój idealny krem musi być przede wszystkim delikatny dla skóry. Musi dobrze się wchłaniać i nie pozostawiać żadnej tłustej warstwy na skórze. Najlepiej jakby był po wyschnięciu bezbarwny, żeby nie było widać żadnej różnicy w kolorze jeśli nierówno się nałoży. Jego działanie to wyrównanie kolorytu twarzy, idealne nawilżenie, zapobieganie świeceniu się skóry, pozbycie się zmarszczek i innych oznak starzenia. Te efekty powinny się utrzymywać dłuższy czas. Taki krem to był by prawdziwy cud. Działanie równe przeróżnym zabiegom w salonach kosmetycznych, które jak wiadomo, sporo kosztują. Niestety na taki jeszcze nie trafiłam i szukam swojego ideału, ale może kiedyś. Taki zabieg chirurgiczny w tubce, którą możesz zabrać dosłownie wszędzie. Ja nosiłabym ją wszędzie ze sobą :D
  jo-jo-a@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 4. Kiedy wyniki?

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję wam za każdy komentarz ;)
Zarówno ten dobry jak i zły, motywuje mnie do dalszego blogowania...